Каузи

ЗА РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА

ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА

ПРОТИВ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И ДЕЦА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ

За равенство пред закона

Равенството е прокламирано като общочовешка ценност в преамбюла на Конституцията на Република България.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Конституцията Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

Конституционният принцип за равенство на гражданите пред закона, формулиран в чл. 6, ал. 2 от Конституцията, е общ за цялата правна система на Република България. Равенството на гражданите пред закона е основно право на гражданите и означава равнопоставеност на всички граждани пред закона и задължение за еднаквото им третиране от държавната власт.

През 2018 г. адвокат Белянова се сблъсква със случаи на образувани от частни съдебни изпълнители изпълнителни производства, които разкриват нарушение на принципа за равенство на гражданите пред закона при събиране на публични общински вземания на Столична община.

За едно и също по размер задължение крайната сума, платена от един гражданин, е в двоен или троен размер по-голям спрямо платената от друг гражданин.

Пример:

Гражданинът Х дължи 100 лева данък, който не внася в срок. Общината възлага на НАП да събере вземането. Публичният изпълнител на НАП, спазвайки реда и правилата на ДОПК, събира от длъжника сумата от 100 лева + лихвата, определена в съответния закон + банкови такси за превод, когато задължението е платено по банков път. И нищо повече.

Гражданинът У също дължи 100 лева данък, който също не внася в срок. Общината възлага на ЧСИ да събере вземането. ЧСИ, спазвайки реда и правилата на ГПК, събира от длъжника сумата от 100 лева + лихвата, определена в съответния закон + банкови такси за превод, когато задължението е платено по банков път + 143 лева разноски по изпълнението, начислени съгласно ЗЧСИ + 12 лева такси, по Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ + лихви върху последните две суми + дължими разноски, направени след изготвяне на поканата и тези във връзка с прекратяване на изпълнителното дело.

На 25.09.2018 г. адвокат Белянова подава до Кмета на Столична община (СО) заявление за достъп до обществена информация, по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Със заявлението иска да й бъде предоставен достъп до следната информация:

Информация за възложените от Столична община за събиране от частни съдебни изпълнители (ЧСИ), по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ), публични вземания на СО за периода 01.09.2015 г. – 01.09.2018 г.

На 11.10.2018 г. адвокат Белянова получава решение на зам.-кмета на СО, с което й се отказва достъп до исканата информация. Решението е обжалвано и с Решение № 2302 от 03.04.2019 г. Административен съд – София-град отменя решението на зам.-кмета на СО. Срещу съдебното решение СО подава касационна жалба, която е оставена без разглеждане с Определение № 9707 от 25.06.2019 г. на Върховния административен съд.

Адвокат Белянова получава заявената от нея информация на 02.10.2019 г. Видно от Решение СОА19-РИ09-245/02.10.2019 г. в периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2018 г. възложените за събиране от СО изпълнителни дела са 24 258 броя, от които на НАП са възложени 6 699 броя, а на държавен съдебен изпълнител – 77 броя. Всички останали 17 482 броя са възложени за събиране на ЧСИ.

На 13.11.2019 г., на основание глава осма „Предложения и сигнали“ от Административнопроцесуалния кодекс адвокат Белянова сезира кмета на СО и Столичен общински съвет за извършване на проучване и вземане на решение за приемане на ясни и публични правила, процедури и критерии за реда и условията за възлагане събирането на публичните общински вземания на СО.Предложение СО

През месец декември 2018 г. адвокат Белянова отправя молба до Омбудсмана на Република България сезиране на Конституционния съд. На 14.02.2019. е получен Отговор Омбудсман.

След публикация на адвокат Белянова (https://frognews.bg/glasat-na-jabata/glasat/niama-lobisti-parlamenta-taka-karaiancheva.html), искане за сезиране на Конституционния съд е изпратено и до Президента на Република България.

 

За развитие на ядрената енергетика

Адвокат Белянова работи за Агенцията за ядрено регулиране в периода 2006 г. – 2011 г., след което до септември 2016 г. за „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Участва в различни дейности, свързани с проекта „АЕЦ „Белене“ – в лицензионния процес, съдебните производства по жалби срещу актове на Председателя на АЯР, преговорите със ЗАО „Атомстройекспорт“, референдума, проведен през януари 2013 г., арбитражното дело между „Национална електрическа компания“ ЕАД и ЗАО „Атомстройекспорт“.  Адвокат Белянова работи и по проекта за изграждане на 7-ми блок в АЕЦ „Козлодуй“ – подготовката на правителствените решения за проекта, учредяването на проектна компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ и преговорите с „Уестингхаус“. До септември 2018 г. адвокат Белянова изпълнява длъжността заместник-директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, която, през 2013 г. извършва проверка на дейностите по проекта АЕЦ „Белене“.

Адвокат Белянова е член на сдружение „Жените в ядрената енергетика“ (Women in Nuclear).

През годините проектът „АЕЦ „Белене“ е повдигал сериозни вътрешни и международни притеснения за политически натиск, енергийна зависимост, корупционни практики, нарушаване на националното и европейското законодателство, липса на прозрачност, отчетност и контрол, икономическа необоснованост, лошо управление. Изчислено е, че до 2018 г. проектът за изграждане на АЕЦ „Белене“ струва на българските данъкоплатци около 3,5 милиарда лева, като в изчислението не са включени разходите до 1991 год., оценени на около 1,2 милиарда USD.

През 2018 г. са взети решения на Народното събрание и на Министерския съвет за рестартиране на проекта „АЕЦ „Белене“ и са възобновените дейности по проекта, някои от които спорни, непрозрачни и застрашаващи реализацията на проекта. Подобен подход при реализация на проект за изграждане на ядрена мощност носи рискове не само за публичните финанси и за евентуални наказателни процедури срещу Република България за неспазване на общностното законодателство, но и рискове, свързани с ядрената безопасност, екологията, сигурността на общия енергиен пазар. Ядрената безопасност и радиационната защита имат приоритет пред всички други аспекти и интереси, свързани със проектите за изграждане на ядрена мощност, а потенциални рискове от пренебрегването им за сметка на други интереси трябва да бъдат своевременно идентифицирани и адекватно управлявани, за да не се допусне авария с опостушителни последствия, като авариите в АЕЦ „Чернобил“ и АЕЦ „Фукушима Даичи“.

Водена от разбирането, че гражданите трябва да изискват и търсят отговорност от институциите и не трябва да забравят, че носят отговорност за своето и на децата си бъдеще, адвокат Белянова публично изразява позицията си по отношение на действията, предприети по възобновавяне на проекта АЕЦ „Белене“.

https://frognews.bg/glasat-na-jabata/glasat/kolko-pati-shte-utochniavate-kakav-balgarskiiat-natsionalen-interes-izgrajdane-aets-belene-petkova.html

https://frognews.bg/novini/albena-belianova-pred-frog-shtom-investitor-2-kapital-iska-stroi-aets-belene-znachi-vseki-moje.html

https://frognews.bg/novini/albena-belianova-ami-ako-vas-dogodina-otmeni-reshenieto-restartirane-proekta-belene.html

През ноември 2019 г., в рамките на международната конференция „Ядрената енергия за хората“, организирана от Българско ядрено дружество, адвокат Белянова изнася презентация на тема “Лицензионен режим и развитие на проекти за нови ядрени мощности в Република България. Поуки.”.

 

Против корупцията

Латинската дума „corruptio“ означава „разваленост“, „изхабеност“, „лошо състояние“, както и „лъжливост“, „подкупност“.

Корупцията е световен проблем – феномен, който се развива и адаптира по-бързо от инструментите и механизмите за борба срещу него. Корупцията  сериозно уврежда икономиката и обществото и засяга всички ни. Световната търговска организация определя корупцията като „Социално зло, разрушител на възможности“.

Съществуват различни видове корупция – едра (политическа) и дребна, активна и пасивна, в публичния и в частния сектор.

Форма на корупция е непотизмът (шуробаджанащината) – случаи, когато притежаващо публична власт лице, дава предимства и блага на близки, роднини, приятели, които при равни други условия не биха ги получили.

Корупцията процъфтява, когато институциите са слаби.

Всяка година организацията „Прозрачност без граници“ публикува индекс за възприятие на корупцията. През 2018 г. България е на 77-мо място от общо 180 държави с 42 точки от 100. В рамките на регионалната класация на държавите-членки на Европейския съюз страната ни продължава да заема последно място. Средната стойност на индекса за държавите-членки на Европейския съюз за 2018 година е 64,6. Сравнението между индексите на България и на останалите държави от ЕС показва тенденция на сериозно изоставане в борбата с корупцията.

Какво можем да направим срещу корупцията?

Борбата с корупцията е национална отговорност. Политическата воля е основно и задължително условие за ефективната борба с корупцията. Спазване на принципа на върховенство на закона от всички. Приемане на ясна и непозволяваща тълкуване законова регламентация, ограничаваща възможностите за прилагане на корупционни практики и на прояви на лошо управление. Премахване на излишни процедури по разрешителни и контролни режими, увеличаващи административната тежест. Свободни и независими медии. Защита на подателите на сигнали за корупция. Антикорупционното образование.

През 2018 г. адвокат Белянова изнася презентация на тема „Корупцията“ в рамките на Националното  съвещание на служителите на АДФИ.

Адвокат Белянова сезира компетентните институции при данни за корупция.

 

Против насилието над жени и деца във всичките му форми

На 24.10.2018 г. с вх. № 854-01-76 в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД НК), който, съгласно посочените от вносителите мотиви, цели подобряване на нормативната уредба с оглед превенция и противодействие на всякакви актове на насилие над жени, включително домашно насилие и е насочен към гарантирането на адекватна и всеобхватна наказателноправна защита на жертвите.

Законопроектът  е приет на първо четене на 08.11.2018 г. Проект на доклад за второ гласуване е изготвен на 23.11.2018 г. До началото на февруари 2019 г., въпреки продължаващите случаи на насилие, ЗИД на НК не е внесен приемане за второ четене и приемане.

На 06.02.2019 г. адвокат Белянова и Ваня Министерска внасят писмо до председателя на Народното събрание с апел за бързо приемане на второ четене на ЗИД на НК. Писмото е подкрепено от десетки граждани. В края на февруари 2019 г. ЗИД на НК е приет, макар и в редакция, която не гарантира адекватна и всеобхватна наказателноправна защита на жертвите.

На 08.03.2019 г. адвокат Белянова и Ваня Министерска организират полагане на цветя пред Народното събрание, за да призоват обществото да не забравя убитите жени и деца, за да подкрепят всички насилвани с различни форми на насилие жени, за да покажат на властимащите колко са жертвите на бездушието на институциите и обществото.

Организаторите на инициативата „Цвете за Нея“ поставят 8 искания пред българските институции за предприемане на реални действия за борба с пандемията от насилие над жени и деца, обхванала България през последните три години.

1. Промени в Наказателния кодекс.

1.1. С последните изменения и допълнения на Наказателния кодекс законодателят прие, че „Престъплението е извършено „в условията на домашно насилие“, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.“. Системността предполага извършване на някое от посочените деяния повече от два пъти. Считаме, че изискването за предшестващо системно упражняване на изброените деяния не осигурява адекватна защита на жертвите на домашно насилие. Още първият акт на престъпно деяние, осъществен в условията на домашно насилие, следва да бъде наказуем по квалифициран състав на съответното престъпление. 

1.2. Между първо и второ четене на Закона за изменение и допълнение на НК тихомълком отпадна криминализирането на психическото насилие. Вместо това бе криминализирана само една от формите на психическо насилие – следенето. Психическото насилие може да бъде упражнявано посредством различни средства и методи, като вербално насилие, крещене, заплахи, тормоз, сплашване, постоянно критикуване, засрамване, порицаване, използване на обидни имена и епитети, присмиване, имитиране и публично унизяване, изолиране на жертвата чрез лишаване на средства за независими дейности, лишаване на жертвата от средства за издръжка и др. Психическото насилие следва да бъде криминализирано.

1.3. Съкратеното съдебно следствие да не се прилага при квалифицираните състави на убийството и тежката телесна повреда.

2. Промени в приетия през 2016 г. Закон за равнопоставеност между жените и мъжете и неговото популяризиране. Действащият Закон за равнопоставеност между жените и мъжете  е чисто популистки и не създава нужните нормативни предпоставки  за напредък в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Т.нар. закон е приет в изпъление на ангажименти на Република България по международни договори в  областта на правата на човека, но всъщност постижението му до момента е само да демонстрира, че България нещо прави в тази област, без реално да има някакъв напредък.

3. Промяна в състава и функциите на Националния съвет по равнопоставеност между мъжете и жените към Министерския съвет, който към момента е в състав от 60 члена, а функциите му са да приема гръмко наречени Национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете и тяхното изпълнение и да  одобрява носители на Отличителния знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България. При този състав и тези функции Националният съвет е паразитна структура, която не допринася за постигане на реална равнопоставеност между жените и мъжете.

4. Включване в официалното образование на всички равнища чрез подходящи учебни материали и учебни програми на темите за равнопоставеността и насилието над жени и деца, включително домашното насилие. В училищата да бъде осигурена възможност за работа на учащите с психолог.

5. Създаване на специален централизиран регистър на обажданията на телефон 112 и на подадените сигнали, тъжби и жалби за упражнено насилие над жени и деца, независимо до кой орган са изпратени, с цел предотвратяване на възможността за заличаване или скриване на данни за насилие. Записите и документите да се съхраняват за срок от 5 години.

6. Създаване на специализирани звена към областните дирекции на МВР с денонощни мобилни екипи за бързо реагиране по сигнали за насилие срещу жени и деца и на правила за действие в случай на подаден сигнал. Служителите в специализираните звена да преминават задължително обучение за работа при случаи с насилие над жени и деца, включително домашно насилие.

7. Създаване на денонощни кризисни центрове във всеки от 28-те областни града в България и осигуряване на дежурни служители от Агенция за социално подпомагане и от Агенция за закрила на детето в извън установеното за институциите работно време.

8. Провеждане на информационна кампания за правата на жените по Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Факултативния протокол към нея.

На 11 март 2019 г. исканията са внесени в Министерския съвет на основание глава осма „Предложения и сигнали“ от Административнопроцесуалния кодекс.

През месец октомври 2019 г. от инициативата „Цвете за Нея“ запознават Специалния докладчик на ООН по въпросите за насилието срещу жени с внесените в Министерския съвет предложения.

На 25 ноември 2019 г. – международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, след 8 месеца и половина от внасянето на предложенията в Министерския съвет от инициативата „Цвете за Нея“ полагат отново прекършени цветя пред сградата на Министерския съвет.

До министър-председателя е изпратено поредно писмо, с което е информиран за липсата на реални действия и за формалното и за бюрократичното до момента отношение към проблема „насилие“.

На 25.11.2019 г. Адвокат Белянова и Ваня Министерска участват в проведения в гр. София българо-италиански форум „АДВОКАТИ срещу НАСИЛИЕТО“.