Професионален път

В периода декември 2016 г. – август 2018 г. адвокат Белянова е заместник-директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Освен с изпълнение на преките й задължения – подпомагане директора на АДФИ при ръководството, координацията и контрола на изпълнение на функциите на АДФИ, адвокат Белянова съществено допринася за: определянето с решение на Министерския съвет на 19 юли за ден за честване на професионалния празник на финансовия инспектор, организирането и провеждането на първата международна конференция на  АДФИ „Предизвикателства пред контролните органи при защита на публичните финансови интереси“, участието на АДФИ за първи път през 2017 г. в инициативата „Мениджър за един ден“, номинирането през 2018 г. на АДФИ за „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани на фондация „Програма Достъп до Информация“, обучението и квалификацията на служителите на АДФИ, усъвършенстването на вътрешната уредба на дейността на АДФИ.

През 2018 г. адвокат Белянова активно участва в изготвянето на Националната стратегия за развитие на концесиите.

В периода април 2011 г. – септември 2016 г. адвокат Белянова работи за „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) на различни позиции – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“, началник на отдел „Правен“, главен юрисконсулт, старши юрисконсулт, като отговорностите й са свързани с правното обезпечаване дейността на дружеството, контрол за законосъобразното прилагане на националното и европейскто законодателство от страна на БЕХ ЕАД и дружествата в групата на БЕХ ЕАД, участие в подготовката на предложения за проекти на нормативни актове, процесуално представителство и правна защита на БЕХ ЕАД пред органите на съдебната власт и други юрисдикции по производства, по които страна е БЕХ ЕАД, участие в преговори по проекти на БЕХ ЕАД и на дружества в групата на БЕХ ЕАД и др. Адвокат Белянова участва в различни дейности, свързани с реализацията на проекта „АЕЦ „Белене“ – преговори с ОАО„Атомстройекспорт“, подготовка на референдума, проведен през януари 2013 г., арбитражното дело между НЕК ЕАД и ОАО „Атомстройекспорт“, с реализацията на проекта за изграждане на 7-ми блок в АЕЦ „Козлодуй“ – подготовка на правителствените решения за проекта, учредяване на проектна компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ и преговори с „Уестингхаус“, както и с възможностите за диверсификация на ядрените доставки, съобразно договора за ЕВРАТОМ. Адвокат Белянова работи по образуваните от Европейската комисия срещу БЕХ ЕАД и негови дъщерни дружества производства за нарушения на чл. 102 от ДФЕС (дело АТ.39767 – БЕХ електричество и дело АТ.39849 – БЕХ газ).

През 2012 г. адвокат Белянова извършва правни консултации за „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД във връзка с предпроектното проучване за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

В периода декември 2006 г. – април 2011 г. адвокат Белянова е началник на отдел „Правен“ и главен юрисконсулт на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Основните й дейности и отговорности са: предоставяне на юридическа помощ при осъществяване на дейността на председателя на АЯР, консултации, участие в комисии, работни групи и проекти, изготвяне на проекти за нормативни актове, на становища по проекти на нормативни актове, на становища по проекти на международни договори, на становища по издаване на лицензии и разрешения; процесуално представителство в съдебни производства по жалби срещу актове на председателя на АЯР по Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Закона за достъп до обществена информация и др.

В периода ноември 2000 г. – декември 2006 г. адвокат Белянова е заместник-директор, в т.ч. началник отдел “Правен“ на “Спортна София-2000” ЕАД – дружество с едноличен собственик на капитала Столична община. Функциите на адвокат Белянова са свързани с организацията, ръководството, планирането и контрола на дейността на дружеството,  подготовката и сключването на договори и сделки, включително договори за строителство и строителен надзор; изготвянето на правни становища; процесуално представителство; участие и водене на преговори; координиране на дейността на дружеството с общински и държавни институции и др.

През 2000 г. адвокат Белянова консултира по правни въпроси и оказва правна помощ на „Балканстрой“ АД.

Професионалният път на адвокат Белянова започва през май 1997 г. След успешно преминат едногодишен стаж и придобита юридическа правоспособност, адвокат Белянова започва работа в Столична общинска агенция за приватизация първоначално на като юрисконсулт, а впоследствие като главен юрисконсулт. В периода от май 1997 г. до ноември 2000 г. адвокат Белянова осъществява процесуално представителство, анализира правното състояние на общински недвижими имоти, дава становища по правни казуси, изготвя приватизационни договори и участва в приватизационни процедури.