Сфери на дейност

Адвокат Албена Белянова  осъществява правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица  в следните области, в които има професионален опит и придобити квалификации:

Административно право, Административно-наказателно право,  Енергийно право, Трудово право, Търговско право, Облигационно право, Финансово право, Обществени поръчки и концесии, Гражданско право, Защита от дискриминация, Защита от домашно насилие, Мерки срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма, Право на ЕС, Съдебни спорове и алтернативно решаване на спорове, Изпълнително производство.

При упражнаване на адвокатската професия адвокат Белянова се ръководи от законните интереси на клиента и ги защитава по най-добрия начин със законни средства.

Адвокат Белянова предоставя писмени и устни консултации в горепосочените сфери на дейност, изготвя всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, декларации, сигнали, жалби, предложения, инструкции, правила и други, свързани с възложената от клиента работа.

Адвокат Белянова представлява и защитава правата и законните интереси на своите клиенти пред административни органи, органите на съдебната власт, пред физически и юридически лица.

Адвокат Белянова провежда обучения на теми: противодействие на финансовите измами и корупцията, добро финансово управление и контрол, финансови инспекции и проверки, вътрешен одит в публичния сектор, мерки срещу изпирането на пари, мерки срещу финансиране на тероризма, лицензионни процедури.